top of page

Kalite Yönetimi Anlayışımız

Kurumumuzun sağlıkta kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunu, sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır. Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu, kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.

Kalite Hedeflerimiz ve Politikamız

HEDEFLERİMİZ

Ağız Diş Sağlığı Yönetmeliği ve Sağlıkta Kalite Standartları 'ADSM Seti'ne uygun iç ve dış çevre faktörleri ile hasta, çalışan ve toplum dikkate alınarak amaca uygun geri bildirim hedeflerimiz.

 

Hastalarımız için;

Hastaların teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zaman aralığında sonuçlanmasını sağlamak, Sunulan sağlık hizmetinde; ulusal standartları en üst seviyede tutarak, Son yeniliklerle hastalarımızın diş tedavilerini düzenlemek, Tedavilerinin ve takiplerinin devamlılığında etik değerlerden ödün vermemek, Hasta şikâyetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak, Hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlamak,

 

Çalışanlarımız için;

Sağlıkta Kalite Standartlarını eksiksiz bir şekilde etkinlik, etkililik, Çalışan güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamına odaklanan birlik ve beraberliğin önemi ile ekip ruhunu oluşturmak, Motivasyonumuzu en üst seviyede tutmak, Belli dönemlerde performans değerlendirmeleri ile eksik kaldığımız yönlerimizi bulmak ve iyileştirmek, Sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak, Mesleki bilgi ve becerilerimizi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, İşe uygun personel istihdam etmek sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerin çalışan sağlığı mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak,

 

Toplum için;

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde tercih edilen bir merkez haline gelmek,Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsetmek amacıyla yönetim süreçlerine bütün grup çalışanları ile birlikte karar vermek, Çalışma ortamı bakımından tercih edilen bir kurum haline gelmek, Gizlilik, açıklık, eşitlik ilkelerine bağlı kalarak bütün yasal sorumlulukları yerine getirmek, Milli ve manevi değerleri özümsemek, Bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak, Sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışmak, İç-dış paydaşların ve hedef kitlenin memnuniyetini sağlamak, Güvenilir, şeffaf ve etik çalışmak, Ağız ve diş tedavilerinde referans gösterilen uluslararası alanda tanınan sağlık kurumlarından biri olmaktır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Özel Holident ADSM sağlık hizmetlerine bakış açısı, hizmeti sunuş şekli ve sürekli kalite iyileştirme faaliyetleriyle alanında örnek gösterilen uluslararası platformda adından söz ettiren bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak kalite politikamızdır. ♦ Gizlilik, açıklık, eşitlik ilkelerine bağlı kalarak bütün yasal sorumlulukları yerine getirmek, kurum kültürünü geliştirmek ve benimsetmek tek hedefimizdir.

Kalite Yönetimi Organizasyonel Yapı

Üst yönetimden başlayarak bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizin kalite organizasyonu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Kalitede mükemmelliği sağlamak amacıyla birimler arası organizasyon;

Dikey (Hiyerarşik) Örgütlenme ve Yatay Örgütlenme şekline birbirine bağlıdır.

Kalite Yön. Organizasyonel Yapı
KALITE ORG.jpg

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI

 

AMAÇ

Merkezimizin Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kalite çalışmalarının sürdürülmesini, tüm çalışanların kalite çalışmalarına katılmasını ve kurumda kalite kültürünün oluşturulmasını sağlamaktır.

 

KAPSAM:  Tüm hizmet birimleri

 

KISALTMALAR:

SKS: Sağlıkta Kalite Standartları

DÖF: Düzeltici ve Önleyici Faaliyet.

 

TANIMLAR:

Önleyici: Engel olmak, önlemek ereğiyle yapılmış ya da kurulmuş olan, önleyen, engelleyen.

 

SORUMLULAR:

- Mesul Müdür

- İdari ve Mali İşler Müdürü

- Kalite Yönetim Direktörü -

- Kalite Bölüm Sorumluları

- Kalite Yönetim Birimi

TALİMAT AKIŞI:

Kalite Yönetim Direktörü: Merkezdeki Kalite Yönetim Sistemi’nin SKS’ye uygun olarak hazırlanması, uygulatılması, düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumlu kişidir.

 

Komite: SKS kapsamında veya ilgili mevzuat gereği Merkezimizde ilgi alanlarına yönelik yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak kararlar alarak çalışmaların yürütülmesini takip eder. Hizmet süreçleri ile ilgili DÖF’lerin başlatılması ve kapatılmasını sağlar. 

 

Ekip: SKS kapsamında ilgili çalışmaları yürütmek üzere üst yönetim tarafından görevlendirilir.

 

Bölüm Kalite Sorumlusu: Bölümlerin SKS uygulamalarını yürütmek ve takip etmek üzere görevlendirilmiş, Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışan kişidir.

 

Kalite Yönetim Birimi: Merkezimizdeki bütün SKS çalışmalarını koordine eden ve yürütülmesini sağlayan birimdir

Komiteler

Komiteler

Beyaz Kod Ekibi

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS

Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS

Eğitim Hemşiresi / Aslı Sanay

 Bilgi İşlem Sor./ A.Umut Topçu

Enfeksiyon Kontrol

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Diş Hekimi / Betül Çalışkan Batı
Eğitim Hemşiresi / Aslı Sanay

Mavi Kod

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS
Bilgi İşlem Sor./ A.Umut Topçu
Anestezi Tek./ Tunahan Ekinci

Bina Turu Ekibi

Mali Hiz.Müd. / Kağan Aras

Kal.Dök.Sor. / Emine Karabulut

Bilgi İşlem Sor. / A.Umut Topçu

Teknik Hiz./ Ardahan Olan

Enfeksiyon Hemşiresi / Aslı Sanay

Anestezi Tek./ Tunahan Ekinci

Hasta Güvenliği

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS
Eğitim Hemşiresi / Aslı Sanay
Kal.Dök.Sor. / Emine Karabulut

Öz Değerlendirme

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS
Eğitim Hemşiresi / Aslı Sanay
Kal.Dök.Sor. / Emine Karabulut

Çalışan Güvenliği

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS

Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS

Kal.Dök.Sor. / Emine Karabulut

İlaç Yönetimi

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS
Anestezi Tek./ Tunahan Ekinci
Eğitim Hemşiresi / Aslı Sanay
Kal.Dök.Sor. / Emine Karabulut

Radyoloji Güv.

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS
Anestezi Tek./ Tunahan Ekinci
Diş Hekimi / Alev M.Öğütveren

Eğitim Yönetimi

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Eğitim Hemşiresi / Aslı Sanay
Kal.Dök.Sor. / Emine Karabulut

Kalite Yön.Değ.

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Mali Hiz.Müd. / Kağan ARAS
Bilgi İşlem Sor./ A.Umut Topçu
Eğitim Hemşiresi / Aslı Sanay
Kal.Dök.Sor. / Emine Karabulut
Tıbbı Arşiv Sor. / Buse Karasay

Teknik Hiz./ Ardahan Olan

Tesis Güvenliği

Mesul Müdür / H.Çağatay ARAS
Bilgi İşlem Sor./ A.Umut Topçu
Anestezi Tek./ Tunahan Ekinci

bottom of page